Tæthed/trykprøvning

Aktuelt: Gå-hjem-møde for kommuner

Den 7. november afholder Danske Bygningskonsulenter et gå-hjem-møde om trykprøvning målrettet danske kommuner og rådgivere. Mødet gennemgår reglerne og sætter fokus på de typiske faldgruber. Programmet og information om tilmelding findes her.

 

Fakta om faggruppen Klimaskærm

I Klimaskærm har vi det ønske, at rapporter og målinger skal være nemt at gennemskue for husejere og forbrugere.

En af vores største målsætninger er at sikre byggeriets parter et ensartet grundlag for tæthedsundersøgelser, således at misforståelser, tolkninger og uhensigtsmæssige målinger og ikke mindst, at forkerte tætninger og dårligt indeklima undgås.

 

Find en konsulent

Er du interesseret i at vide mere eller hente et tilbud på en konkret opgave, kan du bruge vores søgemaskine her på siden til at finde en konsulent i dit nærområde.

 

Er du ansat hos eller indehaver af et trykprøvningsfirma:
Bliv medlem af Klimaskærm

Vi er en brancheforening af fagfolk, der arbejder med tæthedsmåling og kontrol samt bygningstermografi af bygninger. Vi stræber efter, at vores medlemmer følger ensartede retningslinjer for udarbejdelse af tæthedsmålinger og termografering.

I samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol arbejder vi med certificering og for højnelse af kvaliteten.

Et medlemskab giver dig mulighed for at drøfte faglige spørgsmål med ligesindede f.eks. ved vores ERFA-dage, branchedage, den årlige generalforsamling m.fl. Og du vil blive opdateret med den nyeste viden igennem nyhedsbreve og deltagelse på de kurser, vi tilbyder.

Ring til vores sekretariat på tlf.: 65 43 11 30 og hør nærmere om fordelene ved at blive medlem
af faggruppen Klimaskærm i Danske Bygningskonsulenter.

Vil du gerne anmode om medlemskab, kan du benytte formularen, som du finder her.

 

Fakta om Tæthedsmåling

Bygninger skal være tætte for at holde på varmen og være uden trækgener. Derfor stilles der krav til lufttæthed i nybyggede huse.

 

Lufttætheden testes ved en trykprøvning med en tæthedstest, oftest kaldet blowerdoor test
Resultatet af trykprøvningen angives som gennemsnittet af måling ved over- og undertryk

Lufttætheden fastsættes individuelt i energirammeberegningen og kan dokumenteres ved en trykprøvning.

Hvis du vælger ikke at få foretaget en trykprøvning på din bygning, skal der benyttes 1,5 l/s pr. m2 ved beregning af bygningens varmebehov. Dette har man fra myndighedernes side gjort for at motivere bygningsejere til at få foretaget en trykprøvning.

Kommunerne skal som minimum sikre måling af tætheden i 10 % af alle nyopførte bygninger. Generelt anbefales det altid at tæthedsmåle, uanset om kommunen stiller krav om det eller ej. Det er en del af den gode kvalitet, at man kan dokumentere tætheden.

Tæthedskravet til bygninger er defineret i Bygningsreglementet. Kravene er skærpet i Bygningsreglementet (BR15 i forhold til BR10). Det er nu 1,0 l/s pr. m2 opvarmet areal ved trykprøvning med 50 Pa mod tidligere 1,5 l/s pr. m2 .

I Bygningsreglementet BR15 stilles der i kap. 7. det krav, at luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa trykdifferens over facaden, udregnet som et gennemsnit af både en over- og undertryksmåling.

For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² klimaskærm.

Ved større bygninger kan tætheden eftervises for et bygningsafsnit.

 

Hvornår skal der tæthedsprøves?
Der er to tilfælde, hvorved der jf. BR15 skal foretages tæthedstest:

  1. Hvis kommunalbestyrelsen eller ejer stiller krav herom.
  2. Hvis der i energirammeberegningen er forudsat en øget tæthed, skal dette dokumenteres ved prøvning.

I henhold til Bygningsreglementet er det kun bygninger, der er opvarmet til over 15 °C. Ved ændret anvendelse og tilbygninger, er der ikke krav om dokumentation af luftskiftet. Bygherren kan her dog selv vælge at stille skærpede krav om tæthed og kontrol heraf. Sommerhuse er ikke omfattet af kravene i Bygningsreglementet kap. 7.1, stk. 7, kap. 7.2, kap. 7.3, kap. 7.4 og kap. 7.6, stk. 2-4. Uopvarmede bygninger eller bygninger opvarmet til under 5 °C er ikke omfattet af kravene i Bygningsreglementet kap. 7.2-7-6.

 

Hvornår er en tæthedsprøvning gældende overfor myndighederne?
For at en tæthedsprøvning lever op til Bygningsreglementet skal denne foretages på nøglefærdigt byggeri og udført efter metoden beskrevet i standarden DS/EN ISO 9972 Bygningers termiske ydeevne – Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger – Prøvningsmetode med tryk skabt af ventilator.

 

Fakta om Termografi

Hvad er termografi?
Termografi er populært sagt en metode til at registrere reflekteret temperatur fra overflader. Man kan ikke se ind i og bag konstruktionen, som det kendes fra røntgen, men man kan se
refleksioner på og lige bag den overflade, som bliver termograferet.

 

Hvad kan termografi bruges til?
Termografi er i forbindelse med bygningsundersøgelser et godt værktøj til at undersøge uregelmæssigheder i bygningskonstruktioner som f.eks. utætheder, opfugtning, kolde overflader m.m.. Termografi kan anvendes til f.eks. at dokumentere luftgennemstrømning, træk, kuldebroer, manglende isolering, fugt- og vandskader mv.

Termografi anvendes også i industrien til kontrol, i militæret og luftvåbnet til varmesøgning af personer, af brandmænd til at se igennem røg, for at finde personer og lokalisere brand, til medicinske undersøgelser, til undersøgelse af dyr og meget mere.

Sikker med El-termografi
Hvis elektriske installationer går i stykker og bliver overophedede, kan det få fatale konsekvenser for husejeren. I værste fald kan det ende med brand i bygningen.

El-teknikere anvender El-termografi til forebyggelse ved at finde f.eks. overophedede el-ledninger og –tavler. En afgørende forudsætning for korrekt anvendelse af El-termografi er, at instrumenterne betjenes af en certificeret person, der har de rette kompetencer og erfaring. El-termografi forudsætter certificering af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Alle medlemmer af Danske Bygningskonsulenter, der udfører El-termografi er selvfølgelig certificeret.

 

Forudsætninger for god bygningstermografi
Grundlaget for god bygningstermografi er beskrevet i standarden DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne – Kvalitativ sporing af termiske uregelmæssigheder i en bygnings klimaskærm – infrarød metode
Temperaturforskellen mellem inde og ude bør i henhold til standarden være > 10 ºC

 

Hvad bør din termografirapport indeholde?
En rapport bør indeholde en beskrivelse af bygningskonstruktionen, herunder klimaskærmens karakteristika, og tegninger, der kan underbygge den gennemførte tolkning af termografierne. Indeholder rapporten mange termografier vil det ofte være formålstjenligt, at der forefindes en plantegning med angivelse af, hvor de termografiske billeder er optaget.

Afrapportering bør desuden skelne mellem luftutætheder og kuldebroer.